CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

  • Duyệt theo:
19381 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm / ThS. NCS. Nguyễn Hồng Quân, PGS. TS. Nguyễn Quang Phúc, TS. Lương Xuân Chiểu, KS. Nguyễn Hữu Thành // Giao thông vận tải .- 2018 .- Số 12 .- Tr. 67-72 .- 624

Trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải nhựa gốc LDPE theo phương pháp trộn khô đến các chỉ tiêu Marshall, cường độ kéo gián tiếp của bê tông asphalt nóng.

19382 Các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mặt đường bê tông nhựa công trình giao thông đường bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam / KS. Đặng Văn Kỳ, PGS. TS. Châu Trường Linh, TS. Nguyễn Văn Châu // Giao thông vận tải .- 2019 .- Số 07 .- Tr. 53-57 .- 624

Trình bày kết quả nhận dạng 24 nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ mặt đường bê tông nhựa công trình giao thông đường bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nghiên cứu đã đánh giá và xếp hạng các nhân tố dựa vào kỹ thuật tính giá trị trung bình (Mean Value – MV). Nghiên cứu đã xác định được 6 nhóm nhân tố chính, trong đó nhóm nhân tố liên quan đến vật liệu chiếm tỷ lệ cao nhất và quan trọng nhất, nhóm thứ hai là nhóm nhân tố liên quan đến thi công xây dựng.