CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Một số bất cập của pháp luật bảo vệ môi trường về xử lý nước thải

Tác giả: Tạ Thị Thùy Trang
Số trang: Tr. 41 – 47
Tên tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
Số phát hành: Số 23 (399)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 340
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Ô nhiễm môi trường nước, Xử lý nước thải, bất cập của pháp luật bảo vệ môi trường
Tóm tắt:

Xã hội ngày càng phát triển thì lượng chất thải sinh hoạt, công nghiệp cũng tăng lên theo cấp số nhân. Lượng thải ngày càng nhiều nhưng các hệ thống xử lý tập trung không đủ để giải quyết làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước. Thực trạng trên đòi hỏi Nhà nước ta cần những biện pháp thích hợp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý nước thải, từng bước giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường nước.

Tạp chí liên quan