CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đức Hạnh Marphavet

Tác giả: Trần Tuấn Anh
Số trang: Tr. 34-35
Tên tạp chí: Kế toán & Kiểm toán
Số phát hành: Số 186
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 657
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Kế toán quản trị, Kế toán quản trị chi phí
Tóm tắt:

Tập trung phân tích các yêu cầu cần thiết, để Công ty tiến hành hoàn thiện kế toán quản trị chi phí, làm cơ sở đưa ra các giải pháp phù hợp và hiệu quả.

Tạp chí liên quan