CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Quyền tác giả đối với tác phẩm trong môi trường công nghiệp 4.0 tại các cơ sở giáo dục Đại học

Tác giả: Vũ Thị Hồng Yến
Số trang: Tr. 11 – 17
Tên tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
Số phát hành: Số 21 (397)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 340
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Quyền tác giả, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giáo dục đại học, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn
Chủ đề: Quyền tác giả
Tóm tắt:

Bài viết phân tích sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) đến sự bảo vệ quyền tác giả nói chung và bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm tại các cơ sở giáo dục đại học nói riêng; nhận diện các loại tác phẩm thuộc quyền sở hữu của nhà trường, xác định phạm vi quyền tác giả của nhà trường với người học; chỉ rõ những đặc thù và giới hạn của hành vi trích dẫn, sao chép tác phẩm để tránh tình trạng “đạo văn”; phân tích các hành vi quản trị quyền tác giả đối với tác phẩm của nhà trường; và cuối cùng, rút ra các bài học cho cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo vệ tốt nhất quyền tác giả đối với tác phẩm trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0

Tạp chí liên quan