CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Các nghiên cứu trên thế giới về ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính cũng như ảnh hưởng của việc ứng dụng công nghệ thông tin đến hiệu quả hoạt động của đơn vị

Tác giả: Mai Thị Hoàng Minh, Trương Thị Anh Đào
Số trang: Tr. 8-11
Tên tạp chí: Kế toán & Kiểm toán
Số phát hành: Số 186
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 657
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính, công nghệ thông tin
Tóm tắt:

Giới thiệu: các nghiên cứu có liên quan về hệ thống kiểm soát nội bộ; ảnh hưởng của KSNB đến hiệu quả hoạt động quản lý tài chính; nghiên cứu ảnh hưởng của việc ứng dụng CNTT đến hiệu quả hoạt động của đơn vị; các nghiên cứu trong nước liên quan.

Tạp chí liên quan