CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm trà Oolong Cầu Đất Farm, tỉnh Lâm Đồng

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Anh
Số trang: Tr. 76-86
Tên tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành: Số 497
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nhận biết thương hiệu, hoạt động truyền miệng, trà Oolong
Chủ đề: Thương hiệu
Tóm tắt:

Đánh giá các yếu tố tác động đến nhận biết thương hiệu và hoạt động truyền miệng cho sản phẩm trà Oolong Cầu Đất Farm, tỉnh Lâm Đồng. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, khảo sát 275 khách hàng đã sử dụng sản phẩm trà Oolong của công ty trà Cầu Đất Farm, kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến nhận biết thương hiệu của trà Oolong xếp theo mức độ giảm dần gồm: uy tín, sự hài lòng và truyền thông, đồng thời, nhận biết thương hiệu ảnh hưởng cùng chiều đến hoạt động truyền miệng. Từ kết quả nghiên cứu, bài viết đã đưa ra một số hàm ý quản trị để gia tăng hoạt động truyền miệng thông qua nhận biết thương hiệu bằng cách cải thiện 3 yếu tố trên.

Tạp chí liên quan