CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

FTA ASEAN - Trung Quốc: những ảnh hưởng đến phúc lợi ngành sợi dệt Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Kim Chung
Số trang: Tr. 71-84
Tên tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành: Số 496
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: FTA ASEAN - Trung Quốc, giảm thuế quan, phúc lợi, ngành sợi dệt Việt Nam
Chủ đề: Thuế quan
Tóm tắt:

Bài viết đa lượng hóa tác động của việc cắt giảm Thuế quan đối với ngành sợi dệt; đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp các doanh nghiệp ngành sợi dệt phát triển và tăng khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nước ngoài.

Tạp chí liên quan