CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

"Nhà lãnh đạo, quản lý số" trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và kinh nghiệm cho Việt Nam hiện nay

Tác giả: Trần Văn Huấn
Số trang: Tr. 37-42
Số phát hành: Số 2
Kiểu tài liệu: Tạp chí điện tử
Nơi lưu trữ: CSDL điện tử
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Lãnh đạo, Quản lí số, Khu vực công, Việt Nam
Tóm tắt:

Tập trung làm rõ nội hàm "nhà lãnh đạo, quản lí số" trong bối cảnh từ yêu cầu và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, tác giả gợi mở nhiều kinh nghiệm giá trị cho quá trình xây dựng và phát triển đội ngũ nhà lãnh đạo, quản lí khu vực công của Việt Nam hiện nay.

Tạp chí liên quan