CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định: Thách thức và xu hướng

Tác giả: Bùi Tiến Đạt
Số trang: Tr. 16 - 23
Tên tạp chí: Nhà nước và pháp luật
Số phát hành: Số 10 (366)
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 340
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Tính hợp hiến, quyền hiến định, tài phán hiến pháp
Tóm tắt:

Bài viết nhấn mạnh rằng, đánh giá tính hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định là vấn đề quan trọng và phức tạp. Đồng thời, bài viết phân tích vai trò của cơ quan tài phán hiến pháp; nhu cầu xây dựng cũng như vận dụng các phương pháp lập luận nhằm đánh giá tích hợp hiến của việc giới hạn quyền dựa trên phương pháp phân tích tính tương xứng đang khá thịnh hành trên thế giới. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số gợi mở đối với những thách thức trong việc đánh giá tích hợp hiến của việc giới hạn quyền hiến định trong bối cảnh thi hành Hiến pháp năm 2013.