CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Rủi ro và phòng ngừa rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Tác giả: Đinh Văn Đức
Số trang: Tr. 24-27
Tên tạp chí: Kinh tế và phát triển, Số 138/2008
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: Phòng Báo - Tạp chí(hủy)
Mã phân loại: 332
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Rủi ro tài chính
Tóm tắt:

Trình bày về vấn đề nhận diện rủi ro tài chính: rủi ro trong thực hiện các giao dịch liên quan trực tiếp đến tài chính, rủi ro liên quan đến thay đổi chính sách, pháp luật, rủi ro phát sinh từ nội bộ doanh nghiệp, các rủi ro khác…và phòng ngừa rủi ro đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tạp chí liên quan