CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

“Ràng buộc bán kèm” trong quan hệ nhượng quyền thương mại và kinh nghiệm lập pháp EU

Tác giả: TS. Vũ Đặng Hải Yến, ThS. Nguyễn Thị Tình
Số trang: Tr. 84-90.
Tên tạp chí: Nghiên cứu Châu Âu
Số phát hành: Số 1 (160)/2014
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 658
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Nhượng quyền thương mại, ràng buộc bán kèm. EU, pháp luật.
Tóm tắt:

Bàn về những bất cập trong quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam dưới khía cạnh của pháp luật cạnh tranh và nghiên cứu kinh nghiệm lập pháp của Liên minh Châu Âu trong việc điều chỉnh hành vi hạn chế cạnh tranh này.

Tạp chí liên quan