CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua: Trường hợp thương hiệu Heineken tại thị trường bia Việt Nam

Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Trần Thị Kim Phương
Số trang: Tr. 83-94
Tên tạp chí: Kinh tế và phát triển
Số phát hành: Số 237 tháng 3
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 658.827
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Giá trị thương hiệu, dự định mua, bia, Heineken
Chủ đề: Thương hiệu
Tóm tắt:

Nghiên cứu này này nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu và dự định mua – nghiên cứu thực tiễn đối với thương hiệu Heineken tại Việt Nam. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính với một mẫu gồm 322 khách hàng, kết quả cho thấy rằng: (1) nhận biết thương hiệu có tác động thuận chiều đến chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và dự định mua; (2) chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu đều có ảnh hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu và dự định mua; (3) trung thành thương hiệu có sự ảnh hưởng trực tiếp, tích cực đến dự định mua. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài báo cũng đề xuất hàm ý chính sách cho các nhà quản trị.

Tạp chí liên quan