CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Dự báo kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tác giả: Ngọc Lan
Số trang: tr. 26
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: Phòng Lưu hành 1(hủy)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Kinh tế
Tóm tắt:

Những dự báo của các nhà nghiên cứu kinh tế về tình hình kinh tế của các nước châu Á - Thài Bình Dương.

Tạp chí liên quan