CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

“Sai lệch kép” và khủng hoảng ngân hàng

Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Yến
Số trang: Tr. 46-54.
Tên tạp chí: Nghiên cứu kinh tế
Số phát hành: Số 10 (413)/2012
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 209 Phan Thanh
Mã phân loại: 332.12
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Ngân hàng, khủng hoảng ngân hàng, tài chính – tiền tệ.
Tóm tắt:

Phân tích và giới thiệu mô hình nghiên cứu thực nghiệm của Iva Krasteva Petrova vào năm 2004 cho các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển nhằm làm rõ về sự sai lệch cơ cấu tiền tệ dẫn tới khủng hoảng ngân hàng; đồng thời vận dụng kiểm chứng cho trường hợp phát triển lĩnh vực tài chính – tiền tệ ngân hàng ở Việt Nam và đưa ra những cảnh báo.

Tạp chí liên quan