CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Một số ý kiến về chia sẽ chi phí nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong giáo dục đại học

Tác giả: Lê Phước Minh
Số trang: tr. 16 - 20
Kiểu tài liệu: Sách Tham Khảo
Nơi lưu trữ: Phòng Báo - Tạp chí(hủy)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Giáo dục đại học
Tóm tắt:

Bao gồm những nội dung sau: Hiệu quả của đầu tư cho giáo dục đại học; Chia sẻ chi phí và sự công bằng; Một số ý kiến về chia sẽ chi phí nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng về cơ hội nhập học trong giáo dục đại học.

Tạp chí liên quan