CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Các giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Thúy Hà, Lê Nhật Thăng
Số trang: Tr. 19-23
Tên tạp chí: Tạp chí Công nghệ thông tin & truyền thông, kỳ 1 - tháng 11/2010
Kiểu tài liệu: Tạp chí Chuyên ngành
Nơi lưu trữ: 7/25 Quang Trung
Mã phân loại: 621
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: giao thức định tuyến, mạng ngang hàng
Tóm tắt:

Giới thiệu chung về các giao thức định tuyến trong mạng ngang hàng; Các mô hình định tuyến P2P; Khảo sát một số giao thức định tuyến dựa trên tài liệu; So sánh hiệu năng của các giao thức định tuyến theo mô hình tài liệu.

Tạp chí liên quan