CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

Trở về

Từ thực tế ở Đại học quốc gia Singapore, nghĩ về đổi mới giáo dục ở nước ta

Tác giả: Nguyễn Tấn Hùng
Kiểu tài liệu: Báo - Tạp chí
Nơi lưu trữ: Phòng Lưu hành 1(hủy)
Mã phân loại: 001.1
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Từ khóa: Giáo dục
Tóm tắt:

Một số kinh nghiệm tổ chức. quản lý và phục vụ giảng dạy, học tập ở Đại học quôc gia Singapore; Một số đề xuất đối với việc đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo ở nước ta.

Tạp chí liên quan