Tủ sách DTU

Năng lực lãnh đạo: Những bài học trắc nghiệm: Sixth edition

Tác giả: Richard L. Hughes, Robert C. Ginnett, Gordon J. Curphy

Gồm 4 phần: Phần 1: Việc lãnh đạo là một quá trình chứ không phải là một vị trí; Phần 2: Tập trung vào người lãnh đạo; Phần 3: Tập trung vào thuộc cấp; Phần 4: Tập trung vào tình huống.

  • Hiện trạng: Còn sách