Tủ sách DTU

Trở về
  • Số Trang:759
  • Khổ sách:27 cm.
  • Hiện trạng: Còn sách
  • Chủ đề: Lãnh đạo & Kỹ năng quản trị -- Phát triển
  • Tóm tắt: Gồm 4 phần: Phần 1: Việc lãnh đạo là một quá trình chứ không phải là một vị trí; Phần 2: Tập trung vào người lãnh đạo; Phần 3: Tập trung vào thuộc cấp; Phần 4: Tập trung vào tình huống.
Sách liên quan