CSDL sách

Trở về
001
000003730
003
LDTU
020
$c29.000 VNĐ
041
$avie
082
$a621.384
110
$aBộ Bưu chính, Viễn thông
245
$aQuy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia
260
$aHà Nội $bBưu điện $c2006
300
$a171 tr. $c27 cm
520
$aGồm 4 phần: Phần 1: Mục tiêu của Quy hoạch; Phần 2: Nguyên tắc Quy hoạch; Phần 3: Nội dung của Quy hoạch; Phần 4: Tổ chức thực hiện quy hoạch.
650
$aVô tuyến điện
653
$aTần số vô tuyến
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
15580
Sách Chuyên ngành