CSDL sách

Trở về
001
000002895
003
LDTU
020
$c40000 VNĐ
041
$avie
082
$a320.01
245
$aVững bước trên con đường đã chọn
260
$aHà Nội $bChính trị Quốc gia $c2004
300
$a458 tr. $c22 cm
500
$aĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương
520
$aGồm 4 phần: Phần 1: Kiên định nền tảng tư tưởng của chúng ta: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Phần 2: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - mục tiêu, lý tưởng của chúng ta; Phần 3: Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng- điều kiện tiên quyết để phát triển dân chủ, bảo đảm nhân quyền; Phần 4: Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường.
650
$aMác -- LêNin
653
$aĐảng cộng sản Việt Nam
928
5304
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề