CSDL sách

Trở về
001
000001979
003
LDTU
041
$avie
082
$a959.7
245
$aVàng của đất
260
$aĐà Nẵng $bBan chỉ đạo xóa đói giảm nghèo Thành Phố Đà Nẵng $c2000
300
$a305 tr. $c19 cm
520
$aVàng của đất là tập sách phản ánh tấm gương phấn đấu thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ mà Đẳng bộ, chính quyền Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo hết sức kiên quyết, nhạy bén, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.
650
$aXóa đói giảm nghèo
653
$aChương trình
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
971
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề