CSDL sách

Trở về
001
000004365
003
LDTU
020
$a9781462515363
041
$aeng
082
$a150.15195354
100
$aBrown, Timothy A $etác giả
245
$aConfirmatory factor analysis for applied research $cTimothy A Brown
260
$aNew York $bGuilford Press $c2015
300
$a462 p. $c24 cm
650
$aFactor analysis
653
$aFactor analysis
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Anh
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
39706
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề