CSDL sách

Trở về
001
000000518
003
LDTU
020
$c73000
040
$aThư viện Quốc gia
041
$avie
082
$a342.597
100
$aThế Anh $ebiên soạn
245
$a150 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính $cThế Anh, Song Hải
260
$aHà Nội $bLao động – Xã hội $c2014
300
$a291tr. $c21 cm.
490
$aTủ sách pháp luật
500
$aPháp luật cho mọi gia đình
520
$aTrình bày 150 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
650
$aPháp luật -- Xử phạt hành chính
653
$aPháp luật
700
$aSong Hải $e biên soạn
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Nguyễn Thị Hảo
927
Mua
928
33529
Sách Chuyên ngành