CSDL sách

Trở về
001
000002047
003
LDTU
020
$c54000
041
$avie
082
$a616.994
100
$aNguyễn, Việt Cồ $etác giả
245
$aUng thư phổi $bSách chuyên khảo $cNguyễn Việt Cồ, Đồng Khắc Hưng
260
$aHà Nội $bY học $c2011
300
$a214 tr. $c21 cm.
520
$aTrình bày khái quát lịch sử ung thư phổi; Dịch tễ học ung thư phổi nguyên phát; Các đặc điểm sinh học của ung thư phổi; Phân loại mô bệnh của ung thư phổi; các kỹ thuật chuẩn đoán té bào mô bệnh ung thư phổi; Giai đoạn ung thư phổi; Đặc điểm lâm sàng của bệnh ung thư phổi; Chẩn đoán hình ảnh trong ung thư phổi; Điều trị ung thư phổi.
650
$aBệnh -- Phổi
653
$aUng thư phổi; Chẩn đoán; Điều trị
700
$aĐồng, Khắc Hưng $e tác giả
852
$a7/25 Quang Trung $bTiếng Việt
911
Trần Thị Hậu
927
Mua
928
29436
Sách Chuyên ngành
Sách cùng chủ đề