CSDL Sách

Duyệt theo:
Xóa đói giảm nghèo
.jpg

Trợ cấp tiền mặt có điều kiện giảm nghèo trong hiện tại và tương lai

Tác giả: Fiszbein Ariel

Cung cấp những đánh giá thận trọng và toàn diện về những kiến thức đã tích lũy được cho đến nay về các chương trình trợ cấp tiền mặt có điều kiện. Cuốn sách sẽ cung cấp thông tin và định hướng cho các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà hoạch định chính sách biết khi nào cần cân nhắc, triển khai, mở rộng và đánh giá các chương trình thuộc loại này.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Vàng của đất

Nhóm Tác giả: Nhiều tác giả

Vàng của đất là tập sách phản ánh tấm gương phấn đấu thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và Chính phủ mà Đẳng bộ, chính quyền Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo hết sức kiên quyết, nhạy bén, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2