CSDL Sách

Duyệt theo:
Việt Nam -- Địa chí
.jpg

Gia Định thành thông chí

Tác giả: Trịnh Hoài Đức

Đây là bộ sách địa chí lần đầu tiên ghi chép về núi sông, con người, phong tục tập quán, thổ dân, thuộc vùng đất Nam Bộ. Trong đó chứa đựng một nguồn sử liệu phong phú, đa dạng và rất đáng quý về nhiều phương diện từ diên cách địa lý, thành trì, khí hậu, tới văn hóa dân gian, kinh tế - xã hội, .... của miền nam Việt Nam.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Ô châu cận lục

Tác giả: Dương Văn An

Sách gồm có 6 quyển: Quyển 1: Môn núi sông; Quyển 2: Môn thuế khóa; Quyển 3: Môn bản đồ; Quyển 4: Môn thành thị; Quyển 5: Môn chùa quán; Quyển 6: Môn quan chế. Sách còn kèm theo tên địa danh các làng xã và tên nhân vật địa phương.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4