CSDL Sách

Duyệt theo:
Pháp luật -- Xử phạt hành chính
.jpg

150 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Tác giả: Thế Anh

Trình bày 150 tình huống pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2