CSDL Sách

Duyệt theo:
Báo cáo tài chính
.jpg

Phân tích báo cáo tài chính: Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang

Trình bày 3 phần gồm những lý luận cơ bản của phân tích Báo cáo tài chính; Nội dung phân tích Báo cáo tài chính; Đặc điểm phân tích Báo cáo tài chính trong các đơn vị đặc thù.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tìm hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam : những vấn đề chung và các yếu tố của báo cáo tài chính

Tác giả: Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc

Giới thiệu khái quát về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và trình bày khuôn mẫu lý thuyết kế toán được xác lập trong chuẩn mực chung (chuẩn mực kế toán Việt Nam số 01). Giải thích việc vận dụng các chuẩn mực kế toán đối với các khoản mục trên báo cáo tài chính. Sách còn giới thiệu các phụ lục về thuật ngữ kế toán Việt - Anh, Anh - Việt.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett

Tác giả: Mary Buffett, David Clark

Hướng dẫn chi tiết về các đánh giá, cách nhìn nhận của Warren Buffett đối với các vấn đề tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, đánh giá công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Báo cáo & phân tích tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Phạm Văn Dược

Nguyên tắc và công dụng các báo cáo tài chính khi phân tích, phân tích các báo cáo tài chính, phân tích và thuyết minh các tỷ số tài chính, phân tích chênh lệch tiêu thụ, khả năng sinh lời và sức sản xuất. Sách còn có phụ lục về Hệ thống báo cáo tài chính và phương pháp trình bày báo cáo tài chính của Bộ Tài Chính.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp bài tập và lập báo cáo tài chính 2010

Tác giả: Ts. Phạm Huy Đoán

Gồm 13 chương, 2 phụ lục: Chương 1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp; Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền; Chương 3: Kế toán tài sản cố định; Chương 4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cu; Chương 5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Chương 6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Chương 7: Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; Chương 8: Kế toán các khoản đầu tư tài chính; Chương 9: Kế toán bất động sản đầu tư; Chương 10: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; Chương 11: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng; Chương 12: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu; Chương 13: Báo cáo tài chính; Phụ lục số 1: Hệ thống chứng từ kế toán; Phụ lục 2: Hệ thống sổ kế toán.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5