CSDL Sách

Duyệt theo:
An toàn -- Điện
.jpg

An toàn điện : giáo trình

Tác giả: TS. Quyền Huy Ánh

Phân tích các dạng tai nạn điện, tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người, các yếu tố ảnh hưởng và các khái niệm cơ bản về an toàn điện.; Phân tích dòng điện qua người trong mạng điện trung tính cách điện, trung tính nối đất, mạng điện một pha và ba pha.; Trình bày các hệ thống nối đất chuẩn, tính năng và phạm vi ứng dụng. Đồng thời, hướng dẫn phương pháp tính toán, thíêt kế và thi công hệ thống đất thoả các tiêu chuẩn nối đất hiện hành;...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5

Giáo trình an toàn điện : Sách dùng cho các trường trung học chuyên nghiệp.

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng

Sách gồm 11 chương: Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người; Chương 2: Cấp cứu người bị giật điện; Chương 3: Khái niệm cơ bản về an toàn điện; Chương 4: Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản; Chương 5: Phân tích an toàn trong mạch điện ba pha; Chương 6: bảo vệ nối đất; Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính; Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao ...

  • Tổng sách: 0
  • Đang rỗi: 0
.jpg

An toàn điện: Giáo trình

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng

Sách gồm 11 chương: Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người; Chương 2: Cấp cứu người bị giật điện; Chương 3: Khái niệm cơ bản về an toàn điện; Chương 4: Phân tích an toàn trong mạng điện đơn giản; Chương 5: Phân tích an toàn trong mạch điện ba pha; Chương 6: bảo vệ nối đất; Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính; Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao ...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 6
  • Đang rỗi: 6