CSDL Sách

Duyệt theo:
Dịch vụ logistics -- Việt Nam
.jpg

Dịch vụ logistics ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế : sSách chuyên khảo

Tác giả: GS.TS.NGƯT Đặng Đình Đào, TS. Nguyễn Minh Sơn, GS.TS. Đặng Thị Loan...[et. al]

Tổng quan về logistics trong nền kinh tế thị trường; Hội nhập quốc tế và kinh nghiệm một số nước về phát triển dịch vụ logistics; Phát triển dịch vụ logistics ở nước ta hiện nay; Yêu cầu và khả năng phát triển các dịch vụ logictics ở nước ta trong hội nhập quốc tế; Quan điểm và giải pháp phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2