CSDL Sách

Duyệt theo:
Tài chính Quốc tế
.jpg

Tài chính quốc tế : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến

Chương 1: Đại cương về tài chính quốc tế; Chương 2: Thị trường ngoại hối; Chương 3: Các dịch vụ ngoại hối phát sinh; Chương 4: Cán cân thanh toán quốc tế; Chương 5: Những vấn đề cơ bản về tỉ giá; ...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tài chính quốc tế hiện đại : dành cho cao học & NCS

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Giới thiệu 14 chương gồm đại cương về Tài chính Quốc tế Thị trường ngoại hối; Các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh; Cán cân Tthanh toán Quốc tế & IIP; Tỷ giá và Chế độ tỷ giá; Học thuyết ngang giá sức mua; Học thuyết ngang giá lãi suất; Học thuyết hiện đại tiếp cận tỷ giá; Các nhân tố tác động lên tỷ giá;...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 5
 • Đang rỗi: 5
.jpg

Tài chính quốc tế : giáo trình

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Tiến

Đại cương về tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ ngoại hối phái sinh, cán cân thanh toán quốc tế, chính sách tỷ giá và vai trò của ngân hàng Trung ương. Học thuyết ngang giá sức mua, học thuyết ngang giá lãi suất, các nhân tố tác động lên tỷ giá, chính sách tiền tệ, tài khóa và tỷ giá trong nền kinh tế mở...

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Tài chính quốc tế

Tác giả: PGS.TS. Trần Ngọc Thơ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Định

Gồm 6 phần: 1. Môi trường tài chính quốc tế; Phần 2: Các hành vi tỷ giá hối đoái; Phần 3: Dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; Phần 4: Tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; Phần 5: Tài trợ và đầu tư quốc tế dài hạn; Phần 6: Khủng hoảng tài chính quốc tế.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Tài chính quốc tế : ứng dụng Excel cho các bài tập và giải pháp

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang, Trần Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Định, Nguyễn Thị Liên Hoa, Nguyễn Khắc Quốc Bảo

Nội dung gồm: Phần 1: Môi trường tài chính quốc tế; Phần 2: Các hành vi tỷ giá hối đoái; Phần 3: Dự báo và phòng ngừa rủi ro tỷ giá; Phần 4: Tài trợ và đầu tư quốc tế ngắn hạn; Phần 5: Tài trợ và đầu tư quốc tế dài hạn; Phần 6: Khủng hoảng tài chính quốc tế.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2