CSDL Sách

Duyệt theo:
Bản đồ -- Chiến lược
.jpg

Bản đồ chiến lược = Strategy maps

Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton

Hai vị "cha đẻ" của "Thẻ điểm cân bằng" (Balanced Scorecard) đã đưa ra "Bản đồ chiến lược" này nhằm giúp các doanh nghiệp sử dụng "Balanced Scorecard" để hoach định chiến lược và triển khai chiến lược của mình một cách dễ dàng và hữu hiệu hơn.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4