CSDL Sách

Duyệt theo:
Tâm lý học -- Công nghiệp
.jpg

Sức mạnh của những ý tưởng lớn

Tác giả: Yoarm Wind, Colin Crook, Robert Gunther

Nêu những khía cạnh của những kiểu mẫu trí tuệ cho thấy sự sáng tạo, tiềm lực và những ảnh hưởng của những sáng kiến mới giúp học được cách phát triển những phương pháp mới trong suy nghĩ; cách giữ những kiểu mẫu trí tuệ của mình mới mẻ và phù hợp; khi nào chuyển sang kiểu mẫu mới và cách cải thiện những kiểu mẫu trí tuệ đó thông qua thử nghiệ không ngừng.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3