CSDL Sách

Duyệt theo:
Xây dựng Website
.jpg

Xây dựng ứng dụng web bằng PHP & My SQL

Tác giả: Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải

Chương 1: Giới thiệu cấu trúc HTML và thẻ HTML; Chương 2: Giới thiệu Client Script, Javascript; Chương 3: Giới thiệu cơ sở dữ liệu; Chương 4: Giới thiệu cơ sở dữ liệu MySQL; Chương 5 : Giới thiệu lập trình PHP; Chương 6: Lưu trữ và truy vấn dữ liệu bằng PHP; ...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 2
  • Đang rỗi: 2