CSDL Sách

Duyệt theo:
Tài chính -- Vi mô
.jpg

Phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam

Tác giả: Đào Văn Hùng

Trình bày 4 vấn đề cơ bản: Chương 1: Tín dụng cho người nghèo, Chương 2: Hoạt động tài chính vi mô ở một số nước trên thế giới, Chương 3: Hoạt động tài chính vi mô ở Việt, Chương 4: Giải pháp phát triển hoạt động tài chính vi mô ở Việt Nam.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 8
  • Đang rỗi: 8