CSDL Sách

Duyệt theo:
Tâm lý học -- Du lịch
.jpg

Tâm lý học du lịch : giáo trình

Tác giả: Nguyễn Hữu Thụ

Trình bày những vấn đề chung của tâm lý học du lịch. Tâm lý nhà cung ứng du lịch, tâm lý du khách, môi trường du lịch, hiện tượng và quy luật tâm lý xã hội trong du lịch, giao tiếp trong hoạt động du lịch...

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 2