CSDL Sách

Duyệt theo:
Đạo Phật -- Giáo lý
.jpg

Luận giảng: Kinh thủ lăng nghiêm: Tập 1

Tác giả: Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

Quyển 1: Giải thích đề mục Kinh đại Phật đảnh Như lai mật nhân tu chứng liều nghĩa chư Bồ tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm; Quyển 2: Nêu tánh thấy ra ngoài nghĩa phải và nghĩa chẳng, bác thuyết nhân duyên và tự nhiên dễ hiểu; Quyển 3: Thâu lục nhập, thâu mười hai xứ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Luận giảng Kinh thủ lăng nghiêm: Tập 2

Tác giả: Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

Nội dung gồm: Do nhĩ căn chứng viên thông (quyển 6); phật khai thị về Mật giáo thầm giúp những người tu hành (quyển 7); tổng kết tên các loài (quyển 8); sắc giới (quyển 9); những ma sự thuộc Tưởng ấm (quyển 10).

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Luận giảng Pháp bửu đàn kinh bát nhã tâm kinh

Tác giả: Tỳ kheo Thích Huệ Đăng

Kết cấu sách chia làm 2 phần: Phần Pháp bửu Đàn kinh giới thiệu phẩm Hành do, phẩm Bát  nhã  phẩm Nghi vấn, phẩm Định huệ, phẩm Tọa thiền, phẩm Sám hối, phẩm cơ duyên, phẩm Đốn tiệm, phẩm Hộ pháp, phẩm Phó chúc;Phần Tâm kinh Bát nhã trình bày ý nghĩa triết lý Tánh Không, giải thích đề kinh, tiểu sử dịch giả, dẫn khởi phần, chánh tông phần, kết luận

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Luận giảng Kinh Đại Bảo tích

Tác giả: Thích Huệ Đăng

Giới thiệu cho người tu cái nhìn tổng quát về đạo Phật từ tinh thần Giới luật, tư tưởng Tịnh độ, Mật giáo, Giáo môn, Thiền, Pháp tánh, Pháp tướng, lịch sử đức Phật và tinh thần Bồ tát đạo. Bày rõ Thiền Tịnh Mật Luật giáo không lìa chơn tâm thanh tịnh  mà có, giúp cho người tu thấy rõ tất cả chư Phật, Bồ tát tu nhân lạp hạnh ra sao, phát nguyện hành đạo thế nào, bày rõ mật hạnh thậm thâm của Bồ tát, chỉ cho người tu hành biết chúng sanh và Phật đồng một thể tánh sẵn có, chỉ vì không rõ mình có sẵn tính hơn, bị vô minh vọng tưởng che mờ lừa dối, tham dục phiền não ngặn che nên tự tánh bị che mờ, trí đức không thể hiện lộ.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Luận giảng Kinh Duy Ma Cật

Tác giả: Tỳ Kheo Thích Huệ Đăng

Đề cập đến phẩm Phật quốc, phẩm Phương tiện, phẩm Thanh văn, phẩm Bồ tát, phẩm Văn thù Sư lợi, phẩm bất khả Tư nghì, phẩm Quán chúng sanh, phẩm Phât đạo, phẩm vào pháp môn bất nhị, phẩm Phật Hương tích, phẩm Bồ tát hạnh, phẩm thấy Phật A súc, phẩm pháp cúng Dường, phẩm chúc lụy

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1