CSDL Sách

Duyệt theo:
Dịch vụ -- Tài chính ngân hàng
.jpg

Phát triển dịch vụ Tài chính - Ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập (sách chuyên khảo)

Tác giả: PGS.TS Lê Quốc Lý

Trình bày tổng quan và giải pháp phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán ở Việt Nam; Thực trạng phát triển và giải pháp đối với thị trường tài chính Việt Nam; Phát triển dịch vụ tài chính, ngân hàng vùng trung du miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2006 – 2010; Phát triển hệ thống ngân hàng vùng đồng bằng sông Hồng; Phát triển dịch vụ tài chính vùng trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2020.

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 3
  • Đang rỗi: 3