CSDL Sách

Duyệt theo:
Dân tộc -- Việt Nam
.jpg

Người giao chỉ có quan hệ như thế nào với tổ tiên chúng ta ngày nay

Tác giả: Trần Ngọc Bình

Chương 1. Người giao chỉ và đất giao chỉ có quan hệ như thế nào với người Việt chúng ta; Chương 2. Người lạc Việt và lịch sử hình thành các dân tộc Việt Nam; Chương 3. Cuộc chiến tranh xâm lược của quân Tần vào các nước Đồng Việt và Mẫn Việt; ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay : sách chuyên khảo

Tác giả: TS. Phạm Thanh Hà

Bắc sắc dân tộc Việt Nam và vai trò của việc giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, toàn cầu hóa và tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc dân tộc Việt Nam, định hướng cơ bản và một số giải pháp nhằm giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Hỏi đáp về 54 dân tộc Việt Nam

Tác giả: Đặng Việt Thủy

Trình bày các câu hỏi và trả lời phản ánh tương đối đầy đủ những nét cơ bản của mỗi dân tộc như: Tên gọi khác, nguồn gốc lịch sử, sự phân bố dân cư, nhóm địa phương, nhóm ngôn ngữ, đặc điểm kinh tế cũng như các phong tục tập quán trong sinh hoạt đời sống văn hoá xã hội.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 4
 • Đang rỗi: 4
.jpg

Sổ tay về các dân tộc ở Việt Nam

Nhóm Tác giả: Viện Dân tộc học

Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và kết cấu thành phần dân tộc trong cộng đồng dân tộc VN;  những nét chính của mỗi dân tộc về lịch sử, kinh tế, xã hội, văn hoá; và quá trình đoàn kết đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và những thành tựu bước đầu trong công cuộc xây dựng CNXH.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2