CSDL Sách

Duyệt theo:
Xây dựng -- Đảng
.jpg

Sửa đổi lối làm việc

Đề cập nhiều vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được thể hiện qua các phần như: Phê bình và sửa chữa, mấy điều kinh nghiệm, tư cách và đạo đức Cách mạng, vấn đề về cán bộ, cách lãnh đạo, chống thói ba hoa.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4