CSDL Sách

Duyệt theo:
Tâm lý -- Giao tiếp
.jpeg

Tâm lý học giao tiếp : phần lý thuyết

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đồng

Trình bày nhập môn tâm lý học giao tiếp; Các phương pháp nghiên cứu giao tiếp; Các xu hướng nghiên cứu giao tiếp trên thế giới; Giao tiếp ngôn ngữ; Giao tiếp cận ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, văn hoá giao tiếp, ....

  • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
  • Tổng sách: 5
  • Đang rỗi: 5