CSDL Sách

Duyệt theo:
Triết học -- Mác-Lênin
.jpg

Các tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác, Ph. Awngghen và V.I. LeeNin : giáo trình : dùng cho đào tạo sau đại học chuyên ngành triết học

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, NGƯT. PGS.TS. Lê Hữu Ái

Phần A. Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen; Phần B. Tư tưởng triết học trong các tác phẩm của V.I. LêNin.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Triết học Mác - Lênin : giáo trình: Tái bản có sửa chữa, bổ sung

Nhóm Tác giả: Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia. Các Bộ môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Gồm 15 chương, được sắp xếp theo lôgíc nội tại của bản thân tri thức triết học và không chia thành hai phần riêng biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử như các giáo trình trước đây, nhằm trình bày triết học Mác - Lênin với tính cách là một khối thống nhất hữu cơ của các quan điểm vừa biện chứng, vừa duy vật về tự nhiên, xã hội và tư duy.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 30
 • Đang rỗi: 30
.jpg

Triết học Mác và thời đại

Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Đức, PGS.TS Đặng Hữu Toàn, TS. Nguyễn Đình Hòa

Phần 1: Các Mác. giá trị và sức sống trường tồn của triết học Mác; Phần 2: Các Mác và cuộc cách mạng trong triết học, bản chất cách mạng và khoa học của triết học Mác; Phần 3: Quan niệm duy vật về lịch sử của Các Mác: Giá trị lịch sử và ý nghĩa hiện thời.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 3
 • Đang rỗi: 3
.jpg

Triết học Mác Lênin : giáo trình

Nhóm Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hôi; Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Sự ra đời và phát triển của triết học Mác Lênin; Vật chất và ý thức.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1
.jpg

Triết học Mác- Lênin : tập bài giảng

Tác giả: Mai Văn Bính, Nguyễn Đăng Quang

Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; Khái lược về lịch sử triết học trước Mác; Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin; Vật chất và ý thức; Hai nguyên lí của phép biện chứng duy vật; Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật.

 • Vị trí lưu trữ: 209 Phan Thanh
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1