CSDL Sách

Duyệt theo:
Xử lý -- Nước cấp
.jpg

Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy

Nước cấp, nguồn nước và chất lượng nước; Tổng quan về xử lý nước cấp; Quá trình lắng và tuyển nổi; Quá trình lọc; Quá trình keo tụ; Quá trình khử trùng; Làm mềm nước; Khử sắt và Mangan; Trao đổi khí và khử khí; Xử lý ổn định nước.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4