CSDL Sách

Duyệt theo:
Xây dựng -- Đấu thầu
.jpg

Văn bản hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu

Giới thiệu một số Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1