CSDL Sách

Duyệt theo:
F. Ăng-ghen
.jpg

Friđrich Engen: Tiểu sử: Tập 1

Tác giả: L.F. Ilitsôp, E.P. Kanđen, N. Lu, Kônpinxki,...

Giới thiệu tiểu sứ, cuộc đời của nhà tư tưởng thiên tài F. Ăng-ghen từ Sự sinh thành nhà tư tưởng và người chiến sĩ vô sản; Xây dựng nguyên lý của thế giới quan khoa học; Cuộc đấu tranh để thành lập Đảng vô sản; Trong ngọn lửa những năm 1848 - 1849; Sau Cách mạng; Những năm phản động; Trong những năm cao trào Cách mạng mới; Việc thành lập Hội Liên hiệp công nhân quốc tế; Vì sự thống nhất tư tưởng trong Hội Liên hiệp công nhân quốc tế.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Friđrich Engen: Tiểu sử: Tập 2

Tác giả: L.F. Ilitsốp, E.P. Kanden, N.Lu. Kônpinxki...[et.al]

Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời của nhà tư tưởng F.Ăng-ghen từ việc phát triển cơ sở lý luận của Đảng vô sản; Những năm cuối cùng với Mac; Ăng-ghen và bộ "Tư bản" của Mac; Trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa Mac về tư tưởng; Cố vấn và những người lãnh đạo các nhà xã hội chủ nghĩa châu Âu; Ở ngưỡng của thời đại mới.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1