CSDL Sách

Duyệt theo:
Ansys
.jpg

Finite elements analysis : theory and application with ANSYS

Tác giả: Saeed Moaveni

Introduction; Trusses; One Dimensional elements; Analysis of one dimensional problems; Two dimensional elements;...

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1
.jpg

Giải bài toán cơ kỹ thuật bằng chương trình Ansys

Tác giả: Nguyễn Văn Phái, Trương Tích Thiện, Nguyễn Tường Long, Nguyễn Định Giang

Bao gồm phần mở đầu: Bài toán cơ học - chương trình Ansys; Phần I: Mô hình hoá cấu trúc; Phần II: Các kiểu tính toán trong Ansys; Phần III: Xử lý xem kết quả trong Ansys.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 4
  • Đang rỗi: 4