CSDL Sách

Duyệt theo:
Bảo trợ Xã hội
.jpg

Bảo trợ xã hội

Nhóm Tác giả: Báo cáo Phát triển Việt Nam 2008

Trình bày các nguồn rủi ro gây tổn thương, các chính sách và chương trình, các phương pháp tiếp cận tổng hợp.

  • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
  • Tổng sách: 1
  • Đang rỗi: 1