CSDL Sách

Duyệt theo:
Access
.jpg

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access "97 : phần nâng cao : giáo trình thực hành

Tác giả: Ông VănThông

Trình bày Hệ quản lý sổ sách theo thời gian thực; Quản lý sở sách real time cấu trúc các table; Hệ quản lý sổ sách nhập xuất;Hệ quản lý sổ sách vật tư tồn kho; Hệ quản lý sổ sách tồn quỹ; Thu chi; Danh mục khách; In hóa đơn; Bảng kê công nợ; ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1

Bài mẫu ứng dụng Microsoft Access trong quản lý kế toán : tập 3

Tác giả: Ông Văn Thông

Giới thiệu cho các bạn cách quản lý kế toán bằng Access gồm 9 phần: Thiết kế cấu trúc các table cho hệ thống; Chuẩn bị cho việc thiết kế và màn hình giao diện; Nhóm công việc thu chi; Nhóm công việc tồn kho; Nhóm công việc tiêu thụ; Công nợ; Tài sản; Nhóm công việc tổng hợp;Nhóm công việc danh mục.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Bài tập mẫu ứng dụng Microsoft Access 97 trong dự toán công trình

Tác giả: Ông Văn Thông

Hướng dẫn dự toán công trình như ứng dụng đắc địa của Access; Giao diện và cấu trúc table; Bẫy Macro, hàm mật khẩu, Form điều khiển, nhập liệu; Các trợ thủ cho form nhập liệu;Dự toán số bạc; Yêu cầu vật tư, nhân lực; Trung chuyển vật tư: Query, form, report; Tổng hợp kinh phí; Bảo trì danh mục;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Tự học Microsoft Access 2002 trong 24 giờ

Tác giả: Lê Minh Phương

Tự học Microsoft Access 2002 trong 24 giờ

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Access thiết kế và xây dựng ứng dụng cơ sở dữ liệu

Tác giả: Hoàng Ngọc Liên

Trình bày tổng quan về Microsoft Access, hướng dẫn cách thiết kế, thiết lập và sữa đổi các định nghĩa cơ sở dữ liệu trong Microsoft Access, tập trung vào cách làm việc với cơ sở dữ liệu, giới thiệu về các biểu mẩu, hướng dẫn cách tập hợp các bảng, các truy vấn.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2