CSDL Sách

Duyệt theo:
Access

Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : phần phụ đính : giáo trình thực hành

Tác giả: Ông Văn Thông

Giới thiệu các phần phụ đính của Access như Access functions; Access macro; Access statememts; Access method; Access opertor;  Structured query language.

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Quản trị cơ sở dữ liệu với Microsoft Access : tập 1&2 : giáo trình thực hành

Tác giả: Ông Văn Thông

Trình bày quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access; Các kiểu dữ liệu đặc biệt; Vấn tin trên cơ sở dữ liệu; Tạo bảo biểu trên cơ sở dữ liệu; Thiết kê mẫu nhập liệu; Cải tiến Form; Thiết kê mẫu nhập liệu; Xử lý nhiều table; Command button & options group; Khai thác cơ sở dữ liệu với Query và repor; Thiết kế đồ thị; Report và cách trao thông số;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access "97 : phần căn bản : giáo trình thực hành

Tác giả: Ông Văn Thông

Giới thiệu Access 97; Tạo cơ sở dữ liệu: sử dụng table; Thao tác trên table; Vấn tin trên cơ sở dữ liệu; Lập báo biểu trên cơ sở dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế report; Minh họa; Thiết kế mẫu nhập liệu; Cải tiến Access Forms; Công cụ Macro: tab control - sub form & Spin button; Tạo bảng điều kiện; Tạo user function và user menu;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2

Bài tập mẫu ứng dụng Microsoft Access trong quản lý xuất nhập tồn kho : tập 2

Tác giả: Ông VănThông

Trình bày màn hình giao diện; Tổ chức các table chính; Tổ chức các table trung gian; Quy định các mối quan hệ; Thiết kế các Forms; Các form nhập liệu; Kiểm tra sổ sách; In hóa đơn; Forms & reports lập bảng kê; Lập tổng hợp; In sổ chi tiết; Tổng hợp xuất nhập tồn theo nhóm hàng;...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 2
 • Đang rỗi: 2
.jpg

Quản trị cơ sở dữ liệu với Access

Tác giả: Ông VănThông

Trình bày Hệ quản lý sổ sách theo thời gian thực; Quản lý sở sách real time cấu trúc các table; Hệ quản lý sổ sách nhập xuất;Hệ quản lý sổ sách vật tư tồn kho; Hệ quản lý sổ sách tồn quỹ;  Thu chi; Danh mục khách; In hóa đơn; Bảng kê công nợ; ...

 • Vị trí lưu trữ: 7/25 Quang Trung
 • Tổng sách: 1
 • Đang rỗi: 1